Get Adobe Flash player

เริ่มก่อตั้งโดยยื่นคำขอต่อนาย ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อขอจด

ทะเบียน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ได้ประกาศรับจดทะเบียนเป็น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 และรับจดทะเบียนเป็นชื่อ

สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เลขทะเบียนที่ 66/ สร/21

ก่อตั้งครั้งแรกด้วย จำนวนสมาชิก ไม่ทราบจำนวน

สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ 32000

บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ

จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ เปลี่ยนที่ตั้งตามสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เป็น บ้านเลขที่ 130/1 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

 

                       

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

130/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044-538566 โทรสาร 044-539228 มือถือ 080-151-6695