Get Adobe Flash player

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

  ใบสมัครสมาชิกสามัญ  

  ใบสมัครสมาชิกสมทบ  

  ใบลาออก 

  ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 

  แบบคำร้องทั่วไป 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ (สส.ชสอ) อย่าลืมโหลดใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะ (เปิดรับทุกเดือน อายุไม่เกิน 57 ปี)

  ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ  

  ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ  

  ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย (สสธท.) (เปิดรับทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน อายุไม่เกิน 57 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน )

  ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสธท.  

  ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสธท.  

  แบบฟอร์มอื่นๆ 

 

กองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท) (เปิดรับทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน อายุไม่เกิน 57 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน ) ตั้งแต่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป สมาชิกสมทบรับเฉพาะ คู่สมรส - บุตร และต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มสมาคมเท่านั้น

  ใบสมัครสมาชิกกองทุน  

  ใบลาออก  

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

130/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044-538566 โทรสาร 044-539228 มือถือ 080-151-6695