Get Adobe Flash player

เริ่มก่อตั้งโดยยื่นคำขอต่อนาย ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ได้ประกาศรับจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 และรับจดทะเบียนเป็นชื่อ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เลขทะเบียนที่ 66/ สร/21
ก่อตั้งครั้งแรกด้วย จำนวนสมาชิก ไม่ทราบจำนวน สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ เปลี่ยนที่ตั้งตามสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็น บ้านเลขที่ 130/1 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

 

                       

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

130/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044-538566 โทรสาร 044-539228 มือถือ 080-151-6695